Kuntoutuksen toimialayhdistyksen jäsen- ja sidosryhmärekisteri

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste. Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä Kuntoutuksen toimialayhdistyksen (KTAY) palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää KTAY:n palveluita.

1. Rekisterin pitäjä

Kuntoutuksen toimialayhdistys ry
3070807-7
Eteläranta 10, 00130 Helsinki

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Jarno Talvitie
jarno.talvitie@hyvinvointiala.fi
puh. 050 569 5755

3. Rekisterin nimi

Kuntoutuksen toimialayhdistyksen jäsen- ja sidosryhmärekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään pääasiallisesti jäsenasioiden hoitamiseen, toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmien yhteydenpitoon sekä tilastojen ja kyselyiden toteuttamiseen. Rekisteriä käytetään myös jäsenhankintaan, mielipide- ja markkinatutkimuksiin tai näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Kuntoutuksen toimialayhdistyksen jäsenyhteisöjen ja näiden yhteyshenkilöiden tietoja sekä yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisten sidosryhmähenkilöiden tietoja. Rekisterissä käsitellään kohdassa neljä (4) määriteltyjen tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Tällaisia ovat etenkin: henkilön etu- ja sukunimi, henkilön tehtävänimike ja rooli (vastuualue organisaatiossa) sekä yhteystiedot (sähköpostiosoite, postiosoite ja puhelinnumero).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, jäsenyhteisöiltä, jotka ilmoittavat henkilöt yhteyshenkilöikseen sekä, erilaisista rekisteröidyn käyttämistä palveluista (mm. KTAYn jäsentietolomake, uutiskirjeen tilauslomake ja mielipidekyselyt). Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi KTAY:n jäsentietorekisteristä, kaupparekisteristä, yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja ei luovuteta KTAY:n ulkopuoliseen käyttöön. Jokainen henkilö voi perua kyseessä olevan sähköisen julkaisun tilauksen suoraan julkaisusta löytyvästä linkistä. Lisäksi henkilö voi rekisterin yhteyshenkilöltä pyytää tietojensa poistamista rekisteristä kokonaan tai tiettyjen julkaisujen osalta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona, jolloin henkilöllisyys voidaan varmentaa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, myyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

11. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kuntoutuksen toimialayhdistys kehittää toimintaansa ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. KTAY suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllis20esti.